Privacystatement

Bij Artostiek vinden we bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze relaties en van de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij Artostiek houden we ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Er vindt bij Artostiek geen geautomatiseerde gegevensverwerking plaats. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en niet verstrekt aan derden, tenzij hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Bewaartermijnen

Voor het opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen van bij Artostiek bekende persoonsgegevens kunt u contact met ons op nemen via info@artostiek.nl, of via de post. Zie hiervoor onze contactpagina. De mogelijkheid tot wijzigen of verwijderen wordt beperkt door de eisen die door de wet gesteld worden.

Links naar andere sites

Artostiek draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop partijen waarnaar vanaf onze site gelinkt wordt met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

Bij Artostiek hebben we passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze sturen naar info@artostiek.nl

Contact

Artostiek

info@artostiek.nl

tel.: 065 056 91 45

© Artostiek - info@artostiek.nl